TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Jaona 11:25-26

Jaona 11:25-26close

25 Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. 26 Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va hianao?