TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Filipiana 4:6-8

Filipiana 4:6-8close

6 Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’ Andriamanitra amin’ ny zavatra rehetra. 7 Ary ny fiadanan’ Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’ i Kristy Jesosy. 8 Farany, ry rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona maha-te-ho-tia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsaram-panahy, ary raha misy dera, dia hevero izany.