TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

1 Korintiana 11:23-26

1 Korintiana 11:23-26close

23 Fa izaho efa nandray tamin’ ny Tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin’ iny alina iny izay namadihana Azy, dia nandray mofo, 24 ary rehefa nisaotra Izy, dia novakiny, ka hoy Izy: Ity no tenako ho anareo; izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. 25 Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin’ ny rako; izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy, na oviana na oviana no misotro hianareo. 26 Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ ny Tompo hianareo mandra-pihaviny.