TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

2 Korintiana 12:9

2 Korintiana 12:9close

9 Nefa hoy Izy tamiko: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin’ ny fahalemeko, mba hitoeran’ ny herin’ i Kristy amiko.