TECHNOLOGIES POUR L'EVANGILE

SmartBaiboly

Lisez la Bible sur votre smartphone ou tablette.

Bible en ligne

Lisez la bible sur votre ordinateur.

Don en ligne

Contribuez aux projets de l'association eTory.

eTory

Faites connaissance avec l'association.

Verset du jourmore_vert

Efesiana 2:8-10

Efesiana 2:8-10close

8 Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’ Andriamanitra; 9 tsy avy amin’ ny asa, fandrao hisy hirehareha. 10 Fa asany isika, voaforona tao amin’ i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’ Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.